MAXIMIZING SHOPPER CONVERSION RATES

תנאי השימוש של מיי-פייז בע"מ

עודכן לאחרונה: 01 ביולי, 2018

 

מיי-פייז בע"מ ("אנחנו", "החברה", "MyPayz") מברכת אותך ("המשתמש/ים", "אתה") על השימוש בפלטפורמה האינטרנטית המתוארת ב https://my-payz.com ("האתר") והזמינה במספר אתרי אינטרנט  ("השירות"). השימוש בשירות הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

1.       הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה ו/או בעצם השימוש בשירות, ובפרט בעצם לקיחת הלוואה במסגרת השירות, אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש אלה (לרבות התנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות" של החברה הנמצאת בקישור https://my-payz.com/privacyhe  (להלן ביחד "התנאים"). אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים/ות בקשר לשימוש בשירות. אתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה ובינך ובינך ובין המלווים הרלוונטיים כמפורט בתנאים. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש בשירות או מגישה אליו.

הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות אך מתייחס לשני המינים.

2.      השירות

2.1.    תיאור כללי. MyPayz מציעה שירות של ממשק בין גופים המציעים הלוואות, ובין פעילות רכישה ומכירה באתרי סחר אינטרנטיים. השירות מאפשר למשתמשים לבקש ובהתקיים התנאים המתאימים, לקבל, הלוואות ("ההלוואות") מאת צדדים שלישיים העוסקים בתחום מתן ההלוואות ("המלווים"), וזאת במסגרת תהליך התשלום של משתמשים אלו באתרי מסחר מסויימים ("אתרי הסחר"), לשימוש כאמצעי תשלום באותם אתרי הסחר  עבור עסקאות של רכישת מוצרים ו/או שירותים ("עסקאות"). קבלת ההלוואה תחת השירות נסלקת באופן אוטומטי לחשבון אתר הסחר ונרשמת כתשלום של המשתמש לאתר הסחר עבור המוצר או השירות שרכש המשתמש דרך אתר הסחר.

 

2.2.    ההלוואות. ככל שהשירות יעשה זמין עבור המשתמש באחד מאתרי הסחר, תוצג בפני המשתמש האפשרות לעשות שימוש בשירות ולבקש הלוואה מאת מלווים מסויימים. במסגרת תהליך בקשתו של המשתמש לקבלת ההלוואה, יועברו פרטי מידע מסוימים אודות המשתמש, מאת אתר הסחר לMyPayz, והמשתמש ידרש לספק לשירות נתונים נוספים אודותיו ככל שיהיו חסרים במידע שיעביר אתר הסחר, כגון: מספר תעודת זהות, תאריך לידה ופרטי חשבון בנק. פרטי מידע אלו יועברו בהמשך מ- MyPayz אל כלל המלווים הרלוונטיים כפי שיקבע על ידי החברה, וזאת לשם בחינת זכאותו של המשתמש להלוואה תחת כללי ההלוואות של כל מלווה רלוונטי. כדי ללמוד עוד אודות סוגי המידע שנאספים על ידי MyPayz ומועברים לצדדים שלישיים, אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו באתר, הזמינה תחת הכתובת: https://my-payz.com/privacyhe  . ככל שתתקבל תשובה חיובית לגבי זכאותו של המשתמש להלוואה, יוצגו בפני המשתמש תנאי ההלוואה הרלוונטיים לרבות שיעור ריבית שנתית, ריבית שנתית אפקטיבית, תקופת החזר, סכום החזר תקופתי משוער ותנאי הסכם ההלוואה אותם דורש המלווה הרלוונטי ("תנאי ההלוואה"). על מנת לקבל את הלוואה המוצעת, על המשתמש להסכים לתנאי ההלוואה על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בשירות או חתימה בשדה חתימה כפי שיוצג למשתמש בשלב אישור ההלוואה על ידו.       

 

2.3.    המלווים. מובהר כי כל ההלוואות הזמינות תחת השירות, מוצעות על ידי המלווים, שהם צדדים שלישיים אשר אינם צד להסכם זה ואינם חלק מ-MyPayz. מרגע קבלת ההלוואה, יהפוך המשתמש ללקוח של המלווה, למשתמש יפתח חשבון הלוואה אצל המלווה, וכל תנאי מערכת היחסים שבין המשתמש למלווה יהיו כפופים לתנאי ההלוואה ותנאי השימוש של המלווה הרלוונטי. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשינו לקרוא בעיון את תנאי ההלוואה ואת תנאי השימוש הרלוונטיים של המלווה בו בחרו לצורך מתן ההלוואה.

 

2.4.    ביטול עסקה והחזר סכום ההלוואה למלווה. מוסכם ומובהר כי במקרה והמשתמש יבטל את העסקה עם אתר הסחר אשר מומנה על ידי ההלוואה שנתקבלה מאת המלווה, תחת חוק הגנת הצרכן , התשמ"א-1981, ותקנותיו (לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010), במסגרת ביטול העסקה, יושבו כל הסכומים ששולמו במסגרת מתן ההלוואה והחזרתה, למקור ממנו שולמו הסכומים הנ"ל. כך שבין היתר, אתר הסחר ישיב את סכום התמורה שקיבל תחת העסקה למלווה ולא למשתמש, והחזר סכום התמורה הנ"ל ישמש לסגירת החוב הרשום אצל המלווה בחשבון ההלוואה של המשתמש בקשר עם ההלוואה הרלוונטית. ככל שהסכום שיתקבל מאת אתר הסחר יהיה עודף על החוב הרשום אצל המלווה בחשבון ההלוואה של המשתמש יועבר חלק הסכום העודף על ידי המלווה למשתמש.         

 

3.      החברה כצד לעסקה

המשתמש מצהיר בזאת שידוע לו שהחברה אינה צד לכל עסקה המתבצעת בינו ובין אתר הסחר או בינו ובין המלווה. MyPayz אינה ולא תהיה, אחראית לתנאי ההלוואה, לאכיפתם, לאיכות וסוג המוצרים והשירותים הנרכשים על ידי המשתמש מאת אתר הסחר, או לכל מעשה או מחדל אחר של המלווה, אתר הסחר או של המשתמש במסגרת מערכת היחסים שבין המשתמש למלווה ולאתר הסחר.

4.      מגבלות שימוש

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש בשירות. אנא קרא בקפדנות את האיסורים המופיעים להלן. אי מילוי אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר ובנוסף עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. אינך רשאי (בין עצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (א) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את השירות או תכניו; (ב) לעשות כל שימוש בשירות או תכניו, מעבר לשימוש המותר תחת הסכם זה במפורש, מבלי לקבל הרשאה מראש ובכתב מהחברה; (ג) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט ו/או על ידי יצירת העתק mirroring של כל חלק מהשירות); (ד) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימור ב"רובוט", "עכביש" (“spider”), יישום לעריכת חיפושים בשירות או בחלקים מהם, לרבות מאגרי המידע של החברה, או לאחזר מידע מהשירות או מחלקים ממנו, לרבות מאגרי המידע, או באמצעות התקן ידני או אוטומטי, או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (ה) להוציא דיבה, לפרסם לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, לעקוב, להטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים; (ו) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת בקשר לשירות כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים או שנועדו להשיג גישה למידע רשתות, ומערכות שאינה מורשית על ידי בעלי המידע, הרשתות או המערכות; (ז) לפגוע בפעולת השירות או להפריע לה, או לפגוע או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את השירות או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (ח) למכור, לתת רישיון, לעשות שימוש שאינו שימוש אישי או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירות ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בתכנים המופיעים בהם; (ט) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל חלק או מהתכנים אשר מופיעים בשירות; (י) להעביר או להמחות את הסיסמה לחשבון המשתמש, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (י"א) להשתמש בשירות לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (י"ב) לעשות שימוש בשירות ו/או בתכנים המוצגים בשירות למטרות מסחריות או מטרות שאינן פרטיות, ללא קבלת הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהחברה, וכן (י"ג) להעביר לשירות או באמצעותו כל מידע ונתונים שהם שגויים ושאינם משקפים את המצב האמיתי.

5.      מדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על מידע אישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע הנאסף על ידי החברה באמצעות השירות. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות באתר, בלינק https://my-payz.com/privacyhe  .

6.      זכויות הקניין הרוחני

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש בשירות בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. אין בתנאים אלה בכדי להעביר אליך כל זכות בשירות או בקשר אליו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאים אלה.

שם החברה שם השירות וכל הסמלילים (logo) ושאר המזהים הקניינים בהם משתמשת החברה בקשר עם השירות הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה או של צדדים שלישיים אשר נתנו לחברה רשיון מתאים בקשר עימם, בין אם רשומים ובין אם לאו ("סימני מסחר של החברה"). לא ניתנת כל זכות, רישיון או קניין, בסימני המסחר של החברה ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן שימוש מסוג זה הורשה באופן מפורש ובכתב על ידי החברה. השירות, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליו, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel  של השירות), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני") וכל שינוי או יצירה נגזרת שלהם, שייכים ו/או ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל, ארה"ב ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא. הינך מנוע מלהסיר, להפריד, להסתיר, למחוק או לנתק מהתכנים שבשירות הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ו/או סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של החברה או של מעניקי הרישיון לחברה, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכנים ©, ®, ™. הינך מתחייב לציית לחוקים החלים בהקשרים אלה.

7.      זמינות השירות

זמינות השירות וכן פעילותו התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי כגון רשתות התקשורת. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי השירות יהיה זמין תמיד ו/או יפעל בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותו תהיה חופשית מתקלות. מובהר כי ככל שמועד שנקבע כמועד לביצוע פעולה תחת תנאים אלו, אינו יום עסקים בישראל, ידחה המועד ליום העסקים הבא שחל.    

8.      שינויים לשירות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות השירות ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של השירות או של התכנים הכלולים אשר נכללים בשירות שלנו.

9.      הסרת אחריות 

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהחברה אינה אחראית ואינה מתחייבת לנכונות ו/או דיוק ו/או שלמות המידע המתקבל מאת המלויים ו/או אתרי הסחר.

כמו כן, החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לשימוש בשירות, כולל שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים, לרבות באמצעות שירותי החברה, וכן לנזק הנובע משימוש בשירות. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש בשירות, לרבות שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים לרבות באמצעות שירותי החברה, או על כל מידע אחר הנובע משימוש בשירות, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה ובין אם לאו. השירות, לרבות התכנים בו, ניתן למשתמשים "כמות שהם"  (AS IS),ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות בעלות, או לאי הפרה או אחריות כלשהיא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש בשירות, או לגבי התוצאה של השימוש בשירות, וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, תועלתיות ויעילות התכנים אשר נכללים בשירות. החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש בשירות יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.

מובהר והמשתמש מסכים כי אין כל קשר, התניה או חיוב שלוב, בין התחייבויות וזכויות המשתמש תחת העסקה עם אתרי הסחר ובין התחייבויות וזכויות המשתמש תחת התקשרותו בקשר להלוואה עם המלווה.

שים לב: הינך מודע ומסכים לכך שהשימוש בשירות הוא באחריותך הבלעדית.

10. הגבלת אחריות 

החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת אשר ינבעו מהשימוש שלך בשירות, בתכנים, או מכל מידע אחר הנובע משימוש בשירות, מחוסר האפשרות להשתמש בשירות, חוסר היכולת של השירות לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, וכל מעשה או מחדל במסגרת מערכת היחסים של המשתמש עם אתרי הסחר ו/או עם המלווים, בין אם ניתנה לחברה הודעה על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

11. שיפוי 

הינך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מאחד מהבאים: (א) התקשרותך עם כל אתר סחר או מלווה; (ב) כל הפרה מצדך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך בשירות (כולל הפרה מצדך של זכויות צדדים שלישיים); (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מהחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על כל מידע שסיפקת.

12. שינויים בתנאי השימוש 

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בשירות ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת הצטרפותו לשירות. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב תחת "עודכן לאחרונה", והמשך השימוש שלך בשירות לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

13.  הפסקת פעילות השירות וסגירת חשבון המשתמש

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לשירות, באופן זמני או לצמיתות, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת לחברה מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי בפעילותך או שהשימוש שלך בשירות מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו. כמו כן, החברה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות השירות, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. הינך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות השירות. תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: זכויות קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף "כללי", יישארו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.

14. קטינים

כדי ליהנות משירותי החברה, עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש הוכחה לגיל המשתמש, בכל עת, על מנת שנוודא כי משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) לא עושים שימוש בשירותי החברה. אם יובא לידיעת החברה כי משתמש מתחת לגיל שמונה עשרה (18) עושה שימוש בשירות, החברה עשויה לחסום למשתמש את הכניסה לשירותי החברה ולמחוק את כל המידע האישי של המשתמש (כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות של החברה).

15. קישורים לאתרי צדי שלישי 

השירות מכיל קישורים לאתרי צד שלישי ("אתרי צד שלישי"). אתה מכיר בכך שלחברה אין כל שליטה על אותם אתרים, ואתה מכיר בכך ומסכים שהחברה אינה ולא תהא אחראית לזמינות של אותם אתרי צד שלישי וכי החברה אינה מקנה חסות ולא תהא אחראית לתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים באתרי צד שלישי ולכל נזק אשר נגרם, או נטען שנגרם, בקשר עימם או כתוצאה משימוש בהם. שימושך או כל אינטראקציה שלך עם אתרי צד שלישי כפופה להסכמות הספציפיות בינך ובין אותם אתרי צד שלישי. רוב אתרי צד שלישי מכילים מסמכים משפטיים בנוגע לשימוש ומדיניות איסוף המידע באותם אתרים, ואנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו לפני השימוש באותם אתרים.

16. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי 

השירות עשוי להשתמש או לכלול תוכנה אשר מקורה בצד שלישי, קבצים ורכיבים הכפופים לרישוי קוד פתוח או לתנאים של רישוי צד שלישי ("רכיבי צד שלישי"). תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים או הכלולים בשירות והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בהם. אתה מכיר בכך שהחברה אינה הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי. החברה מסירה אחריות והתחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לאיכות, יכולת, תפעול, ביצוע או התאמתו של כל רכיב צד שלישי. בשום פנים ואופן השירות או כל חלק ממנו (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בו) לא ייחשב כתוכנת "קוד פתוח" או "זמין לציבור".

17. כללי 

תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה. כל תביעה בקשר לשירות זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך בשירות תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על-פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת, מוקדמת ובכתב מהחברה. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה. תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא המופיע בתנאים האלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות קודמות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני, פקס או בדואר רגיל. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

18. שינוי בתנאי השימוש

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש בשירות. בכל מקרה של שינוי כאמור החברה תהא רשאית להודיע על שינוי כאמור על-ידי פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר או על-ידי מתן קישור להודעות אלה לרבות על ידי שליחת דואר אלקטרוני בעניין זה, ודי יהיה בשימושך באתר לאחר מכן כדי שהשינוי יכנס לתוקף. לפיכך הינך נדרש לעיין בתנאי השימוש של השירות לעיתים קרובות.  

19. יצירת קשר

למידע, שאלות או עדכונים על בעיות, אנא צור קשר אם יש לך שאלות (או תגובות) בנוגע לתנאים, אתה מוזמן לשלוח לחברה בדואר אלקטרוני: info@my-payz.comואנו נעשה מאמצים סבירים כדי לענות ולהגיב בתוך זמן סביר. בעצם יצירת קשר עם החברה, אתה מצהיר כי אתה חופשי לעשות זאת וכי אתה לא מספק לחברה מידע אשר מפר את הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. יתרה מכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות, כולל הקניין הרוחני, הנובעות מההתקשרות, יהיו שייכות לחברה ויחשבו למידע סודי של החברה. מובהר כי השימוש במידע, ככל שיהיה שימוש במידע, יעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ואין החברה מחויבת לעשות שימוש במידע זה או בחלקו.